VERMAKTIV Stimul – Provectus Notitia

VLIV PŘÍPRAVKU VERMAKTIV Stimul NA FAUNU A FLÓRU

            VERMAKTIV Stimul je organominerální stimulační přípravek, který se vstřebává rostlinným pletivem a kořenovým systémem.

           Jedná se o frakcionovaný, speciálně upravený extrakt z živočišných a rostlinných buněk, obsahující organicky vázaný fosfor a dusík. Mimo tyto prvky je v tomto extraktu obsaženo několik skupin aminokyselin, enzymů, hormonů a dalších přírodních biostimulačně aktivních látek. Tento extrakt se vstřebává pletivem rostlin a též kořenovým systémem.

           Protože dochází k vstřebávání pletivem rostlin, nastupuje účinek velmi rychle a jsou potřeba minimální dávky koncentrátu. Dvě hodiny (120 minut) po aplikaci již není možné smýt nanesený přípravek z rostlin, pro jeho vstřebání.

           Jelikož je VERMAKTIV Stimul vyroben pouze z čistých přírodních materiálů, nedochází ke kumulaci zdraví škodlivých látek a rostliny či plody jsou poživatelné ihned po jejich ošetření.

           Přebytek přípravku, který se vsákne ke kořenovému balu, zvyšuje množství půdních bakterií, zabraňuje tvorbě plísní a zlepšuje asimilační vlastnosti kořenového systému. Tím zaručuje lepší vstřebávání živin a vyšší odolnost rostlin.

           VERMAKTIV Stimul zvyšuje výnosy, odolnost při napadení škůdci, proti chorobám, kvalitu plodů, vzcházivost i klíčivost rostlin a celkově zlepšuje zdravotní stav rostlin.

 

OVĚŘENÍ ÚČINKU APLIKACE PŘÍPRAVKU VERMAKTIV Stimul

1. Zemědělské družstvo Podlipan, Vitice (2008-2009)

2. Zemědělské družstvo Podlipan, Vitice (2011)

3. ANECOOP Španělsko

 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

VLASTNOST HODNOTA
sušina v % 6,0 až 10,0
Celkový Dusík jako N v % min. 0,5 až 2,0
Kyselina Antranilová v % 0,01 až 0,1
Suma volných Aminokyselin 0,5 až 2,5

 

OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ SPLŇUJE ZÁKONEM STANOVENÉ LIMITY

Kadmium              1 mg/Kg

Olovo                   10 mg/Kg

Rtuť                         1 mg/Kg

Arsen                   10 mg/Kg

Chrom                  50 mg/Kg

 

SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU VERMAKTIV Stimul

 

 

AMINOKYSELINY A JEJICH STANOVENÍ:

AK Koncentrace AK [mg/lOOg]
Volné AK Celkové AK
Asp 29,70 167
Ser 16,50 302
GIu 88,80 235
Gly 11,10 278
His 32,30 433
Arg 64,30 432
Thr 14,00 689
Ala 30,70 301
Pro 58,40 279
Cys 16,50 18
Tyr 361,2 622
Val 37,50 78
Met 6,500 15
Lys 36,80 44
Ile 15,60 105
Lea 17,90 630
Phe 13,40 1253
SAK 851,2 5880

Vermaktiv Stimul z účinných látek obsahuje:

Kyselina Anthranilová   +/- 5%      0,1g/l koncentrátu

Auxiny /směs/                +/- 5%      0,01g/l koncentrátu

Kyselina Aminooctová   +/- 5%      0,2 g/l koncentrátu

Cytokininy /směs/          +/-5%       1,4 g/l koncentrátu

Organicky vázaný Fosfor, Dusík.

DÁLE PAK HUMINOVÉ KYSELINY A MNOHO DALŠÍCH ORGANICKÝCH BIOSTIMULAČNÍCH LÁTEK.

 PODROBNÁ CERTIFIKAČNÍ CHEMICKÁ ANALÝZA PŘÍPRAVKU VERMAKTIV STIMUL SPOLEČNOSTÍ ALS GLOBAL

MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ

A

BOZP

 

 

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Výrobek je nutné skladovat v temnu v rozmezí teplot +1°C až 30°C, v neporušených obalech odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

Přípravek se dodává balený.

P ř í p a d n é  z a k a l e n í ,   p ě n a   č i  u s a z e n i n a  n e j s o u  n a   z á v a d u .

 

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci s přípravkem je třeba dodržovat základní pravidla osobní hygieny (nejíst, nepít, nekouřit), použít ochranné rukavice. Po práci je třeba umýt ruce a obličej vodou a mýdlem a ošetřit pokožku reparačním krémem.

  

PRVNÍ POMOC

V případě zasažení očí provést neprodleně výplach očí pitnou vodou.

Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při požití vypláchnout ústa a vypít větší množství pitné vody. V závažnějších případech zasažení, při požití a při alergických reakcích vyhledat pomoc lékaře.

 

No comments yet.

Napsat komentář